Toparymyz

FES-de, güýçli we dowamly müşderi hyzmatdaşlygyny gurmaga üns berýäris.Çuňňur senagat bilimlerimizi we tejribelerimizi ulanyp, 120-den gowrak işgärden ybarat bolan topary ýygnaýarys, global gurluşyk potratçylaryna bir bitewi binýat enjamlaryny çözmek üçin.Işgärlerimiz zerur enjamlary gerekli ýere, dogry ulagda, zerur bolanda we bir bölekde ibermegiň zerurdygyna gaty gowy düşünýärler.

Hytaýdan iň oňat önümleri, iň ýokary senagat standartlarynda ajaýyp hyzmatlary we has uly üstünlik gazanmaga kömek etmek üçin täze önümlerde yzygiderli täzelik bermekde ýöriteleşdik.

Toparyň birnäçe esasy agzalarynyň profilini aşakdaky ýaly barlaň.

95

Leadersolbaşçylar topary

96

Ady:Robin Mao
Positionerleşýän ýeri:Dörediji we prezident

FES-iň düýbüni tutujy we eýesi jenap Robin Mao, karýerasyna 1998-nji ýylda Hytaýda IMT buraw desgalarynyň satuw müdiri hökmünde başlady.Bu iş tejribesinden peýdalanan Europeanewropaly buraw desgalarynyň artykmaçlyklaryny gowy öwrendi, bu bolsa köp sanly täsirli teklipler bermek bilen Hytaýyň buraw desgalaryny gowulaşdyrmakda möhüm goşant goşdy.
2005-nji ýylda jenap Robin Mao FES-i döretdi, Kanada, ABŞ, Russiýa, BAE, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Wýetnam we ş.m. Hytaýdan köp ýurtlara hytaý üýşmek enjamlaryny, gurallaryny we esbaplaryny tanatmakda öňdebaryjylardan biri.
Tejribesi ony içerki we halkara iş dolandyryşynda tejribeli edýär.Müşderilere hil / hyzmat / innowasiýa bilen üstünlik gazanmaga kömek etmek isleýär.

97

Ady:Ma Liang
Positionerleşýän ýeri:Baş tehniki işgär

Jenap Ma Liang 2005-nji ýyldan bäri üýşmek pudagy bilen meşgullanýar. Hytaýda we daşynda 100-den gowrak enjamlara hyzmat eden tehnologiýa çözgütleri boýunça hünärmen.Bazardaky dürli marka enjamlary we iň çuňňur esas goýmalary bilen tanyş.

2012-nji ýyldan başlap, FES-de baş tehniki işgär bolup işleýär, esasanam müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we satuwdan soňky hyzmatlary, şol sanda gurnama / işe girizmek / tehniki hyzmat etmek boýunça okuwlary öz içine alýan umumy buraw çözgütlerini ýerine ýetirmek üçin jogapkär.

Satyş topary

99

Jenny hu
Bölümiň başlygy

100

David Dai
Indoneziýa şahamçasynyň müdiri

101

Treýsi Tong
Hasap dolandyryjysy

9201e02c20

William Fan
Hasap dolandyryjysy

4a0f6a453a

Güneşli Zhao
Logistika dolandyryjysy

a284809e

Joýs Pan
Hasap dolandyryjysy

a2b356aa7d

Wikki Zhong
Marketing dolandyryjysy

Uly in Engineeringenerçilik topary

104

Ady:Li Zhanling
Positionerleşýän ýeri:Inerener

Jenap Li Zhanling 20+ ýyl bäri gurluşyk tehnikasy bilen meşgullanýar.Aýlanýan buraw desgasynyň her önümçilik işinde ökde we enjamlary gurnamakdan başlap, işe başlamak, hil barlagyndan başlap, hyzmat hyzmatyna çenli ähli tehniki zerurlyklary gowy bilýär.

FES tarapyndan birleşdirilen XCMG enjamlarynyň ähli önümçilik prosesine gözegçilik etmek üçin FES QC inereneri.Başyndan ahyryna çenli her FES enjamy barlanmazdan ozal nol kemçiligiň bardygyny anyklamak üçin barlanylmaly, synagdan geçirilmeli we tabşyrylmaly.FES enjamlarynyň ýokary hiliniň kepili.

105

Ady:Mao Çeng
Positionerleşýän ýeri:Inerener

Jenap Mao Çeng, satuwdan soňky hyzmaty, şol sanda FES-de enjamlary birleşdirmek, operatory taýýarlamak we maşyn hyzmatyny ýerine ýetirýär.12+ ýyl bäri gurluşyk tehnikasy bilen meşgullanýar.Jenap Mao Çeng daşary ýurtlarda birnäçe gezek garaşsyz hyzmat etdi.

Ol ekskawatorlar we aýlawly buraw desgalary we ş.m. üçin hünärli meýdan hyzmat inereneri we özi tarapyndan üýtgedilen we kämilleşdirilen aýlaw buraw desgalarynyň hemmesi çydamly we uzak möhletli öndürijiligi bilen gowy subut edildi.

106

Ady:Fu Lei
Positionerleşýän ýeri:Inerener

Jenap Fu Lei 15 ýyldan gowrak wagt bäri üýşmeleň enjamlary pudagynda işleýär, Hytaýda buraw desgalaryny dizaýn etmek üçin gidrawliki ulgam bilen meşgullanýan öňdebaryjy inersenerleriň biri.

FES-de gidrawlik ulgam dizaýnyna ýolbaşçylyk edýär.Müşderileriň islegi boýunça enjamlary üýtgetmekde iň ökde aýlawly buraw desgalaryny dizaýn / ulanmak / işe girizmek we hyzmat etmekde ökde.